Moonwalk Transfer

เดินคุณขนส่งเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน Moonwalk

ราคาทั้งหมดคิดเป็นเงินไทยบาท

เกาะลันตา

  1 ตาตา - สนามบินกระบี่  ะบี่บินกระบี่ - เกาะลานตา   2,200
  2  ตาตา - เมืองกกะบี่  ะบี่บินกระบี่ - กกะบี่   2,300
  3  ตาตา - อ่าวนาง  เกาะลันตา - อ่าวนาง   2,400
  4  ตาตา - คลองม่วง, ทับแขก  LANTA - MOUNG MOUNG   2,500
  5  ตาตา - สนามบินภูเก็ต, หาดในยาง    บินบิน LANTA - บิน, ภูเก็ต NA   4,000
  6  ตาตา - ในทอน, หาดบางเทา, เมืองภูเก็ต  LANTA - NAITON BANGTOA เมืองภูเก็ต   4,200
  7  ตาตา - ป่าตอง, กตะ, กระรน  LANTA - ON ตองกะตะ CARON   4,700
  8  ตาตา - เขาหลัก  ตาตา - เขาหลัก   4,500
  9  ตาตา - เขาสก  LANTA - เขาสก   4,500
 10  ตาตา - นครศรีธรรมราช  LANTA - ON KHONSITHAMMARAT TOWN   4,200
 11  ตาตา - เมืองสุราษฎร์ธานี  LANTA - สุราษฎร์ธานี   4,200
 12  ตาตา - สนามบินสุราษฎร์ธานี  ลานตา - สนามบินสุราษฎร์ธานี   4,200
 13  ตาตา - ดอนสัก, ขนอม  ลานตา - ดอนสักขนอม   4,800
 14  ตาตา - เกาะสมุย  ลานตา - เกาะสมุย   8,000
 15 ธ.ค.  ตาลัน - ชุมพร  LANTA - เมืองชุมพร   8,000
 16  ตาลัน - กรุงเทพมหานคร  LANTA - กรุงเทพฯ  15,000
 17  ตาตา - ท่าเรือปากเมงไปงกง  ท่าเรือลันตา - ปากเมง   2,600
 18  ตาตา - ท่าเรือควนตุงกูไปที่มุก  ท่าเรือลันตา - ควนตังกู   2,700
 19 ธ.ค.  ตาตา - เมืองตรัง, สถานีรถไฟตรัง  LANTA - ตรังเมือง         2,700
 20 พฤษภาคม  ตาตา - สนามบินตรัง  สนามบินตรัง - ตรัง   2,700
 21  ตาตา - วิซ่ารัน  LANTA - VISA RUN   5,500
 22  ตาตา - เมืองหาดใหญ่  LANTA - HADYAI TOWN   4,500
 23  ตาตา - สถานีรถไฟหาดใหญ่  ลานตา - สถานีรถไฟหาดใหญ่   4,500
 24  ตาตา - ด่านนอก, ปาดังเบซาร์  ลันตา - ชายแดน PADANF BERSAR (วีซ่า Run)   5,500
 25  ตาตา - ปากบารา  LANTA - PAKBARA   4,000
 26  ตาตา - เมืองสตูล  LANTA - สตูลทาวน์   4,500
 27 มีนาคม:  ตาตา - ทะเลบัน, ท่าเรือตำมะลัง  LANTA - TALAYBAN, TAMMALANG    4,500
 28  ตาตา - ท่าแพหัวหิน  ท่าเรือลันตา - หัวหิน   1,000
 29  รอบเกาะลันตา  รอบเกาะลันตา   2,200
 30  ด่านด่าน - อำเภอเก่า  ศาลาด่าน - เมืองเก่า   1,000
 วันที่ 31  ด่านด่าน - คลองดาว, ลองบีช  ศาลาด่าน - คลองดาวดา, ลองกอง     400
 32  ด่านด่าน - พระแอะ, โขงแอะ  ศาลาด่าน - พระแอะ, คลองคง     500
 33  ด่านด่าน - คลองโตบ, คลองนิน  ศาลาด่าน - คลองตัน, คลองหลวง     700
 34  ด่านด่าน - กันเตียง, พิมาลัย  ศาลาแดง - กันเตียง, พิมาลัย     800
 35  คันคัน (ไม่วน้ำมันมน้ำมัน)         กฎบัตร (ไม่รวมค่าน้ำมันและราคาท่าเรือ)   2,000

 

อ่าวนาง

  1 นางนาง - สนามบินกระบี่                    อ่าวนาง - สนามบินกระบี่                                500
  2 นางนาง - ลันตา อ่าวนาง - ลานตา   2,300
  3 นางนาง - เมืองภูเก็ต อ่าวนาง - สนามบินภูเก็ต   2,200
  4 นางนาง - เมืองภูเก็ต อ่าวนาง - เมืองภูเก็ต   2,500
  5 นางนาง - ป่าตอง, กระรน, กะตะ อ่าวนาง - ป่าตอง, CARON, KATA   2,800
  6 อ่าวนาง – เมืองสุราษฏร์ธานี AONANG – SURATTHANI TOWN   2,500
  7 อ่าวนาง – ท่าเรือดอนสัก AONANG – DONSAK PIER   3,200
  8 อ่าวนาง – เมืองตรัง,สนามบิน          AONANG – TRANG TOWN,AIRPORT      2,500
  9 อ่าวนาง – เมืองหาดใหญ่,สถานีรถไฟ AONANG – HATYAI TOWN,STATION   4,500
 10 อ่าวนาง – สตูลท่าเรือปากบารา AONANG – SATUN PAKBARA PIER   4,500

 

KRABI AIRPORT

  1 สนามบิน – เกาะลันตา                       Krabi Airport - Koh Lanta                               2,200
  2 สนามบิน – สนามบินภูเก็ต Krabi Airport – Phuket Airport   2,000
  3 สนามบิน – เมืองภูเก็ต Krabi Airport – Phuket Town   2,200
  4 สนามบิน – ป่าตอง กะรน กะตะ Krabi Airport – Patong, Karon, Kata   2,500
  5 สนามบิน – เขาหลัก Krabi Airport – Khao Lak   2,500
  6 สนามบิน – เขาสก Krabi Airport – Khao Sok   2,500
  7 สนามบิน – สนามบินสุราษฏร์ธานี Krabi Airport – Suratthani Airport   2,000
  8 สนามบิน – เมือง-สถานี รถไฟสุราษ Krabi Airport – Suratthani Town,Train Station   2,000
  9 สนามบิน – ท่าเรือดอนสัก ะบี่บินกระบี่ - ท่าเท่าเือดอนสัก   2,500
 10 บินบิน - เมือง - สถานีรถไฟตรัง ะบี่บินกระบี่ - สถานีถไฟถไฟเมือง   2,000
 11 บินบิน - สนามบินตรัง ะบี่บินกระบี่ - สนามบินตรัง   2,000
 12 บินบิน - สถานีรถไฟหาดใหญ่ สนามบินกระบี่ - สถานีรถไฟหาดใหญ่   4,000
 13 บินบิน - เมืองหาดใหญ่ กระบี่ - เมืองหาดใหญ่   4,000
 14 บินบิน - สตูลท่าเท่าเแต่ ะบี่บินกระบี่ - หาดสตูลท่าเรือปากทรา   4,000

 

 

 

 

<! - [ถ้า gte mso 9]> <w: LsdException